Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VISIONARY LEADERSHIP AND TEACHERS' MOTIVATION ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
(VİZYONER LİDERLİK İLE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ )

Author : İSMAİL VURAL  PINAR AVCIOĞLU, ERKAN ÖZEN, MUSTAFA ASIL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 115 - 133
Cite : İSMAİL VURAL PINAR AVCIOĞLU, ERKAN ÖZEN, MUSTAFA ASIL, (2022). EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VISIONARY LEADERSHIP AND TEACHERS' MOTIVATION ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 18, p. 115 - 133. Doi: 10.51293/socrates.278.
    


Summary

In the research, it was aimed to determine the relationship between the visionary leadership behaviors of the administrators working at various educational levels and the motivation of the teachers. In order to achieve the stated objectives, the relational survey model, one of the quantitative research methods, was used as a method in the research. The population of the research consists of 3451 teachers working at various educational levels in the Iskenderun district of Hatay Province. The sample of the study consists of 280 teachers determined from the population by the "Simple Random Sampling" method. In the research, the "Visionary Leadership Scale" was used to determine the visionary leadership views of the school principals of the teachers and the "Motivation Scale" to determine the motivation of the teachers. Parametric tests were preferred in the data analysis process, since the data collected with the scales showed normal distribution. In the study, it was concluded that teachers' perceptions of visionary leadership and motivation were at the level of "I agree". In addition, in the study, it was determined that there was a high level of positive correlation between teachers' visionary leadership and motivation perceptions. This result was explained as the increased motivation of the teachers as the visionary leadership behaviors exhibited by the school administrators in the school increased.Keywords
Leadership, Visionary Leadership, Motivational Teacher

Abstract

Yapılan araştırmada çeşitli eğitim kademelerinde görev yapan yöneticilerin vizyoner liderlik davranışlarının öğretmenlerin motivasyonu ile ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır. İfade edilen amaçlara ulaşmak için araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli yöntem olarak kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Hatay İli İskenderun ilçesinde çeşitli eğitim kademelerinde görev yapan 3451 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evrenden “Basit Seçkisiz Örnekleme” yöntemi ile saptanmış 280 öğretmen oluşturmaktır. Araştırmada öğretmenlerin okul müdürlerinin sergilemiş olduğu vizyoner liderlik görüşlerini belirlemek için “Vizyoner Liderlik Ölçeği” ve öğretmenlerin motivasyonlarını belirlemek için “Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekler ile toplanan verilerin normal dağılım göstermesi dolayısı ile parametrik testler veri analiz sürecinde tercih edilmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin vizyoner liderlik ve motivasyonlarına ilişkin algılarının “Katılıyorum” düzeyinde olduğu sonucuna erişilmiştir. Ayrıca araştırmada öğretmenlerin vizyoner liderlik ve motivasyon algıları arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç okul içerisinde okul yöneticilerinin sergilemiş olduğu vizyoner liderlik davranışları arttıkça öğretmenlerin de motivasyonlarının yüksek düzeyde arttığı şeklinde açıklanmıştır.Keywords
Liderlik, Vizyoner Liderlik, Motivasyon Öğretmen

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  17. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri